21 BIENNAL DE CERÀMICA D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS

28/03/2023

07/05/2023

0:00 To 23:59

Carrer de l'Església, 36, 08950 Esplugues de Llobregat, Espanya

https://museus.esplugues.cat/

93 470 02 18

Event Description

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat convoca una nova edició del certamen de ceràmica més antic de Catalunya. Inscripcions: Fins al 7 de maig de 2023

El 20 de març de 2023 la Junta de govern local d’Esplugues va aprovar la convocatòria de la 21 Biennal internacional de Ceràmica de la ciutat, i el dia 28 de març  s’inicià el període d’inscripcions obert a ceramistes de tot el món.

El certamen de la ciutat és el concurs de creació de ceràmica més antic de Catalunya, amb una trajectòria i prestigi reconeguts internacionalment. Des de l’Ajuntament es continua apostant per recolzar la creació artística a través de la ceràmica, tot mantenint viu l’esperit  de la ceramista Angelina Alós, impulsora del premi.

L’edició d’enguany incorpora dues novetats respecte a les edicions anteriors. En primer lloc, l’exposició temporal de les obres seleccionades s’obrirà al públic el 21 de juliol al Museu Can Tinturé,  i s’ampliarà el període que les obres d’art estaran obertes al públic.

També canvia l’espai escollit per al lliurament de premis que tindrà  lloc el dijous 5 d’octubre al Casal de Cultura Robert Brillas.

Amb l’obertura de l’exposició també s’obrirà el període de votació del premi del públic, una votació completament digital a través de la plataforma de participació ciutadana d’Esplugues, que tindrà com a resultat la peça més valorada entre la ciutadania.

En l’acte de lliurament del 5 d’octubre es donaran a conèixer les tres obres guanyadores del certamen, escollides per una jurat professional, i també l’obra més votada en el premi popular.

La Biennal de Ceràmica d’Esplugues compta amb el patrocini de Soler i Sauret, Fiact Assegurances- clínica Diagonal i Nestlé Espanya, empreses que un cop més recolzen el projecte ceràmic d’Esplugues i estan compromeses amb la cultura i el patrimoni de la ciutat.

21 BIENNAL DE CERÀMICA D’ESPLUGUES

Participació a la 21 BIENNAL DE CERÀMICA D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS:

Podran participar-hi a la 21 BIENNAL DE CERÀMICA D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS, de forma individual o també col·lectiva, les persones ceramistes de qualsevol país del món.

Les normes i condicions d’aquest concurs s’entenen acceptades pels concursants només pel fet de participar-hi. Així qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització de la Biennal.

Requisits de presentació d’obres:

Cada participant podrà presentar un màxim de tres obres de nova creació. Cada obra podrà constar d’una o més peces, que es presentaran així en conjunt sota un mateix títol.
Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites, realitzades amb materials cerà¬mics. No s’admetran obres de caràcter industrial o provinents d’altres concursos.
En cap cas no podran excedir els 2 metres lineals en la seva major dimensió ni 1 metre cúbic de volum total.
Les peces presentades a concurs han de poder ser exposades a les sales corresponents i mai no podran ser substituïdes per imatges fixes o en moviment.

Sol·licituds i documentació:

Les sol·licituds d’inscripció s’hauran de formalitzar en línia a la web dels museus d’Esplugues (accés al formulari més abaix).
Els documentes que han d’acompanyar la sol·licitud :

 • Curriculum vitae de l’artista, o artistes
 • Fotografia personal.
 • Fins a  3 fotografies digitals de cadascuna de les obres presentades a concurs. Les fotografies hauran d’haver estat preses sobre fons neutre, en format JPG, amb bona resolució, i amb un màxim de 4 MB. El nom de cada fotografia haurà de coincidir amb el títol de cada obra, també numerada per ordre.
  Tota la documentació que acompanyi les inscripcions quedarà en propietat de l’Ajuntament d’Esplugues.

Termini d’inscripció

Fins al 7 de maig de 2023, a les 23:59

 

Comunicacions amb les persones participants: 

La totalitat de comunicacions i notificacions a les persones participants seran realitzades mitjançant l’adreça electrònica que hagi estat facilitada per la persona participant, en cas que es tracti de comunicacions individuals.

En el cas que les comunicacions s’hagin de fer per a la totalitat de les persones participants, es realitzaran en el lloc web dels museus d’Esplugues.

Selecció d’obres:

D’entre les inscripcions presentades, el Jurat que es designi n’elegirà les admeses a con­curs a partir de la documentació remesa. La seva decisió serà així inapel·lable, i es notificarà a les persones participants a través de la llista dels seleccionats durant la segona quinzena del mes de maig en el lloc web dels museus d’Esplugues.

Lliurament de les obres seleccionades:

Les obres admeses a concurs s’hauran de lliurar al Museu Can Tinturé, de l’1 al 16 de juny de 2023, en l’horari d’obertura del Museu (de dimarts a divendres de 17 a 20, dissabtes de 10 a 14 i de 17 a 20, i diumenges i festius de 10 a 14h). Fora d’aquest termini no s’acceptarà cap peça.

Les obres hauran de portar un embalatge adequat i resistent, de manera que puguin suportar el transport corresponent. L’Ajuntament d’Esplugues no es responsabilitza dels trencaments o desperfectes que s’hagin produït com a conseqüència de transport i lliura­ment. Així les obres trencades quedaran fora de concurs.

A la part exterior de l’embalatge hi haurà de constar:

“21a BIENNAL DE CERÀMICA D’ESPLUGUES ANGELINA ALÓS”.

Les dades postals: C. de l’Església, 36, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona (Espanya), la fotografia de l’obra amb el títol així com el número d’inscripció assignat.

La totalitat de les despeses derivades de la tramesa i lliurament de les obres admeses, com ara les de transport, duanes, tributs o de qualsevol altra mena, seran a càrrec de les persones participants.

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat no realitzarà cap des­pesa econòmica ni actuació amb relació a les obres enviades.

Una vegada hagin estat degudament lliurades les obres, l’organització d’aquest certamen prendrà totes les mesures de seguretat que estiguin al seu abast per a la millor conser­vació de les obres.

Premis:

Els premis, patrocinats per les empreses Nestlé España, SA, FIATC Assegurances i Soler i Sauret, SA, tenen les següents dotacions econòmiques:

 • A. PREMI CIUTAT D’ESPLUGUES dotat amb 4.000 €
 • B. PREMI ANGELINA ALÓS dotat amb 3.000 €
 • C. PREMI PUJOL I BAUSIS dotat amb 2.000 €

Els premis estaran subjectes a la retenció fiscal que correspongui segons la legislació vigent en el moment del seu lliurament.
Hi haurà, també, el PREMI DEL PÚBLIC, sense dotació econòmica.

Exposició temporal

Les obres seleccionades seran exposades al Museu Can Tinturé, del 21 de juliol de 2023 al 14 de gener de 2024, i se n’editarà un catàleg en paper i/o en versió digital.

Les peces que requereixin una gran complexitat de muntatge i/o exposició s’adaptaran a les condicions dels recursos i dels espais disponibles.

Jurat:

El Jurat que farà la selecció i atorgarà els premis serà nomenat per l’Ajuntament d’Esplu­gues i estarà compost per persones reconegudes expertes del món de la ceràmica i de l’art en general.

La composició del Jurat es publicarà al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajunta­ment i en el lloc web dels museus d’Esplugues. El seu veredicte serà inapel·lable. Encara que les obres hagin estat prèviament seleccio­nades, el Jurat es reserva el dret d’excloure-les de l’exposició, si escau.

Criteris de valoració de peces:

Es valorarà la complexitat tècnica, la qualitat formal de la proposta, la dimensió estètica, l’originalitat i/o el simbolisme de la peça.

Veredicte i lliurament de premis:

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat notificarà la decisió del Jurat en un acte públic el dimecres 5 d’octubre de 2023, al Centre Cultural Robert Brillas d’Esplugues de Llobregat, i lliurarà els premis a les persones guardonades, o a qui legalment les representi.

El dia següent es farà pública la decisió en el lloc web dels museus d’Esplugues.

 

Drets sobre les obres admeses o guanyadores:

Les obres guardonades amb dotació econòmica restaran en plena propietat de l’Ajunta­ment d’Esplugues de Llobregat, sense perjudici del respecte als drets d’autor així reconeguts a les disposicions legals corresponents.

La participació en aquest certamen porta implícita també l’autorització a l’Ajuntament d’Esplu­gues de Llobregat, per part de la persona autora de les obres admeses, amb relació a:

– La divulgació de l’obra, amb el nom, pseudònim, signe o, si escau, anonimat, segons hagi manifestat al moment de formular la corresponent sol·licitud de participació.

– La comunicació pública de l’obra per qualsevol mitjà adequat per a aquesta finalitat en atenció a la seva naturalesa.

– La reproducció, en qualsevol suport o mitjà, de la imatge de les obres admeses.

Aquesta autorització es realitza a títol gratuït i el seu abast resta circumscrit a les actua­cions de promoció, exposició, comunicació i/o publicitat pròpies del certamen. També en les seves diferents edicions, o de les activitats museístiques, culturals, de patrimoni cultural o de qualsevol altra índole que organitzi o patrocini l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i els ens que puguin formar el seu sector públic.

Retorn de les peces no premiades:

Les obres no premiades i l’obra premiada pel públic s’hauran de retirar del 23 a 27 de gener de 2024 al mateix lloc de presentació d’obres, en l’horari d’obertura del Museu Can Tinturé.

La retirada de les obres es podrà realitzar per les persones autores o per la persona que disposi de la seva autorització expressa o representació.

Conclòs el termini de retorn de peces, s’entendrà que la persona autora renuncia a l’obra i a la seva retirada. Les obres no retirades passaran a ser de propietat municipal, a tots els efectes legals, sense que la persona autora pugui sol·licitar-ne la devolució ni com­pensació de cap tipus.

 

Consulta i descarrega també les Bases Generals  i la Convocatòria de la 21 Biennal de Ceràmica d’Esplugues Angelina Alós ( documentació oficial) :

Jurat

Pròximament presentació del Jurat de la 21 edició de la Biennal de ceràmica  d’Esplugues Angelina Alós.

Organizers

MUSEUS D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Carrer de l’Església, 36 08950 · Esplugues de Llobregat

93 470 02 18

93 470 02 18

https://museus.esplugues.cat/

About the Organizers

Amb el nom de Museus d’Esplugues encabim dos equipaments museístics: Can Tinturé i “La Rajoleta”; ambdós comparteixen la mateixa temàtica i complementen un mateix discurs sobre la ceràmica de construcció. Els dos espais estan emplaçats geogràficament l’un al davant de l’altre, separats pel pas del carrer de l’ Església.

L’edifici de La Masoveria –que substitueix l’anterior masoveria de Can Tinturé- assoleix funcions auxiliars dels museus: sala polivalent d’actes, sala de reunions, oficines d’administració i espai de reserva dels fons i de les col·leccions.

 

Can Tinturé exposa la col·lecció de rajola de mostra de Salvador Miquel. Un tipus de peça ceràmica de producció molt abundant, amb una temàtica generalment geomètrica per tal de reproduir un dibuix infinitament. La col·lecció, bàsicament de rajola catalana, compta amb més de tres mil peces i abasta des del s. XIV fins a mitjan s.XIX ; és a dir, acaba quan s’inicia l’activitat de la fàbrica “La Rajoleta”.

La visita a l’actual recinte de “La Rajoleta” ens introdueix en els antecedents i inicis de la història i la producció de la fàbrica de ceràmica “Pujol i Bausis”, que durant el Modernisme va adquirir un paper de referència molt destacat. Malgrat la provisionalitat de les instal·lacions, la gran varietat i singular tipologia de forns reunits donen una certa excepcionalitat a tot el conjunt.

LA MISSIÓ

La seva missió consistirà a treballar per conservar, reunir, estudiar, promoure i difondre la producció de rajola de mostra i la història productiva de la fàbrica Pujol i Bausis, com a eixos patrimonials i de dinamització essencial de la identitat d’Esplugues i de la imatge externa de la ciutat i d’interpretació d’una part del patrimoni ceràmic històric, industrial i cultural de Catalunya.

ELS OBJECTIUS GENERALS

 • Estudiar, preservar i difondre in situ “La Rajoleta”, un espai i conjunt patrimonial industrial, únic a Catalunya i a l’Estat espanyol, que pertany a la memòria col·lectiva d’Esplugues i un punt de referència de la ceràmica industrial en el país, especialment durant el Modernisme.
 • Estudiar, preservar i difondre la rajola de mostra, com un valor patrimonial de cultura.
 • Impulsar un espai viu de trobada , d’inclusió social, de promoció de la ciència, del coneixement, la innovació i la cultura, obert al diàleg i a l’intercanvi d’idees.
 • Esdevenir un referent de projecció i d’identitat local, capaç d’individualitzar la ciutat i d’exercir de referent simbòlic col·lectiu de la seva ciutadania.

LA VISIÓ

Els Museus d’Esplugues aspiren a esdevenir una institució de referència i de prestigi de la rajola de mostra i de la ceràmica industrial i, en especial, la produïda durant el Modernisme acomplint els seus objectius i dintre d’un entorn comprensible i didàctic per a tots els públics visitants. Tanmateix, els Museus d’Esplugues treballen per esdevenir un lloc de trobada i d’identificació per a la seva ciutadania i de coneixement, recerca i informació per a estudiosos i investigadors.

How to Register?

Consulta i descarrega també les Bases Generals  i la Convocatòria de la 21 Biennal de Ceràmica d’Esplugues Angelina Alós ( documentació oficial) :

Contact Information

museus@esplugues.cat

Visited 301 times, 1 Visit today

Deixa un comentari

Related Event

SOM(RIU) FEST 2023

Camí de la Platja Fluvial, Aldover, Espanya

17/06/2023 To 18/06/2023

1:00 To 22:30

SOM(RIU) FEST 2023 és el primer festival cultural de les Terres de l’Ebre on la cultura popular i la contemporània comparteixen temps i espai. El festival es podrà gaudir els dies… Llegeix més…

Participa a keramik

Keramik - Sant Julià de Vilatorta, 08504 Sant Julià de Vilatorta, Espanya

03/06/2023

10:00 To 21:00

Participa a keramik, la fira de ceràmica més important de la Catalunya Central el proper 3 de Juny a Sant Julià de Vilatorta (Osona). I si ets… Llegeix més…

BBF Barcelona Beer Festival

Palacio Victoria Eugenia, Plaça de Carles Buïgas, Barcelona, Espanya

26/05/2023 To 28/05/2023

11:00 To 23:00

El dies 26, 27 i 28 de maig celebrarem la XI Edició del BBF Barcelona Beer Festival a la fira de Barcelona – Montjuïc. Dv. 26 de…